Privacyverklaring

Privacyverklaring Kempische Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre

Kempische Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre, vinden het belangrijk om de bescherming
van persoonsgegevens van zijn cursisten en personeel te waarborgen. Kempische Rijscholen BVBA en
Kempisch Trainingscentre streven ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en
transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring verstrekken we u informatie over hoe
Kempische Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre omgaan met persoonsgegevens. Kempische
Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (GDPR).

Noodzakelijke verwerking persoonsgegevens

Kempische Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre verwerken voor de uitvoering van
administratieve taken persoonsgegevens van cursisten. Deze persoonsgebonden informatie bevat een
naam, geboortedatum en -plaats, adres, emailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer, nummer
identiteitskaart en gegevens van het rijbewijs. Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de
administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor administratieve taken en
dienstverlening door onze organisatie en MOW (Mobiliteit en Openbare Werken). Dit om de nodige
certificaten te kunnen afleveren.

De door u verstrekte gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de
geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in sommige gevallen je toestemming zullen
vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit zal schriftelijk gebeuren door ondertekening
en voorafgaandelijke geschreven bevestiging ‘voor akkoord’.

Persoonsgegevens voor derden

Persoonsgegevens kunnen alleen in strikt bepaalde regels worden verstrekt aan derden. Dit kan wel
gebeuren als het gaat om zogenaamde ‘wettelijke informaties’ en waarbij de aanvraag moet gebaseerd
zijn op een wettelijke bepaling. Persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• aan de gemeentelijke overheden voor de aflevering van het rijbewijs;
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse Overheid);
• de bevoegde Minister of zijn gemachtigde;
• de verwerking van de boekhoudkundige gegevens en facturatie;

Om ook hier persoonsgegevens optimaal te beschermen geven Kempische Rijscholen BVBA en
Kempisch Trainingscentre nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee onze rijscholen geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via onze websites
https://kempischerijscholen.be en https://kempischtrainingscentre.be strafbare feiten worden
gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals wettelijk
bepaald.

Rechten van cursisten waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Iedere persoon waarvan Kempische Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre gegevens verwerkt,
kan de gegevens inkijken, aanpassen of laten verwijderen bij het beëindigen van de overeenkomst.

Hij of zij beschikt over de volgende rechten:
– Recht op informatie over hoe en welke persoonsgegevens worden verwerkt.
– Recht van inzage van de verwerkte persoonsgegevens.
– Recht op correctie van de persoonsgegevens wanneer deze onjuist of onvolledig.
– Recht op gegevenswissing hierbij rekening houdende met wettelijke of contractuele uitzonderingen.
– Recht op beperking van de verwerking: Wanneer de betrokkene een bezwaar, recht van verwijdering
of correctie aanvraagt, kan ook het recht van beperking aangevraagd worden.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens naar een andere verwerker.
– Recht van bezwaar tegen verwerking.

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld en helpen je graag met vragen over de
AVG / GDPR.

Hiervoor kun je contact opnemen:
– via e-mail: info@kempischerijscholen.be
– via een schriftelijke aanvraag: Kris Anthonis, Atealaan 57, 2270 Herenthout

Bewaartermijn van persoonsgebonden gegevens Kempische Rijscholen BVBA en Kempisch
Trainingscentre bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en
verwerking van de door haar aangeboden diensten. De gegevens kunnen voor een langere periode
worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor statistische
doeleinden en voor het Ministerie van Mobiliteit.

Beveiliging

Kempische Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre hebben maatregelen genomen om uw
gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of foutief gebruik. Alle personen die namens Kempische
Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre uw gegevens kunnen bekijken, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens. We maken gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze
systemen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten. Wij zorgen dat de persoonsgegevens, dewelke op papier bijgehouden worden,
veilig bewaard worden en enkel toegankelijk zijn voor de daartoe bevoegde personen.

Websites
Cookies

De websites https://kempischerijscholen.be en https://kempischtrainingscentre.be kunnen
gebruikmaken van “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op
de harde schijf van je computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Deze informatie
wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. De code die in de cookie is
verwerkt, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek en of u de tekstuele weergave in –of
uitgeschakeld heeft. Aldus vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie
sneller en efficiënter. Je hebt de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij je
waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Aansprakelijkheid

De informatie die via websites https://kempischerijscholen.be en https://kempischtrainingscentre.be
wordt verstrekt, is in normaliter afkomstig van betrouwbare bronnen. De gebruiker wordt ervoor
gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande
verwittiging. Kempische Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre haar contentproviders zijn niet
verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte
informatie zou nemen. Kempische Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre haar
contentproviders kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe,
indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou
voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te
gebruiken. Kempische Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre haar contentproviders kunnen
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de
elektronische publicaties en verwante informatiediensten.

Hyperlinks naar sites van derden

Onze websites https://kempischerijscholen.be en https://kempischtrainingscentre.be bevatten
hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het
comfort van de gebruiker aangeboden. Kempische Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre zijn
niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik
dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Kempische
Rijscholen BVBA en Kempisch Trainingscentre en van de betrokken contentproviders. De teksten,
afbeeldingen en andere items die op deze site of deze van de betrokken contentproviders verschijnen
worden door het auteursrecht beschermd : reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie,
aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden,
tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd
bekomen.. Het opslaan van informatie van deze site of van haar contentproviders in een database is
niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch « cachen » van de informatie door de browser).
Sommige namen, tekens of logo’s die op deze website of op de websites van de contentproviders
worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.